Biegli Sądowi

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami):

§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

Wykaz biegłych sądowych dostępny jest dla Stron w formie papierowej w godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Żorach w Oddziale Administracyjnym, pokój nr 237, piętro I

 

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

  1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi);
  2. Życiorys;
  3. Kwestionariusz osobowy;
  4. Odpis dyplomu;
  5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji);
  6. Opinia i zgoda zakładu pracy;
  7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

Dodatkowe informacje na temat biegłych sądowych można uzyskać na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach

Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 6 194
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 20.12.2017
 
wydruk z dnia: 16.09.2019 // www.zory.sr.gov.pl