Strona główna / Informacje / Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Od dnia 2 marca 2006 r. obowiązuje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. nr 167, poz. 1398), która określa:
  • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych oraz zasady ich zwrotu,
  • wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
  • zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą stosuje się opłaty:

Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową - pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wysokość opłaty wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Opłatę podstawową - pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym.

Opłaty sądowe można wpłacić w kasie sądu, na poczcie lub w banku, koniecznie podając: imię i nazwisko, sygnaturę sprawy, numer karty dłużnika lub numer księgi wieczystej.

Numer konta dochodów budżetowych, na które należy wpłacać opłaty i koszty sądowe oraz grzywny

NBP O/O Katowice 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000


Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Osoba ubiegająca się o zwolnienie jej od kosztów sądowych winna do wniosku dołączyć „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”.

Załączniki:

Pozostałe informacje dotyczące opłart sądowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 8 476
Opublikował: Tomasz Dziergwa
Publikacja dnia: 14.12.2008
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry